Provincie Zuid-Holland

Op het "moment suprême", juist toen het besluit gevallen was om inkoop vergaand te centraliseren en te professionaliseren, had Nicole ruimte voor een nieuwe opdracht. Haar netwerk in provincieland en haar ervaringen in die omgeving maakte haar tot een goede gesprekspartner voor ons. Het aanvoelen van de organisatie en omgaan met de nuanceringen, maar tegelijk ook vasthouden aan inrichtingsprincipes maken haar sterk in zo'n traject.

Voortvarend: binnen een aantal maanden lag er een uitgewerkt inrichtingsplan, gevolgd door een personeelsplan, inclusief goedkeuringen van directieteam en ondernemingsraad. Mensbaas: sensitief, maar wel zakelijk en ondanks de nodige interne wrijvingsenergie zijn er geen bezwaren bij de plaatsing geweest.

Bij iedere organisatieverandering is het stimuleren en enthousiasmeren van de medewerkers doorslaggevend. Het zijn haar persoonlijke kwaliteiten, maar ingebed in de filosofie van Kleurverschil en dat spreekt aan. Dat werkt naar de medewerkers én naar het management en zaken als een borrel en een uitje horen daar ook bij.

Nicole heeft niet alleen inkoop gecentraliseerd en zodanig verder gebracht dat Zuid-Holland nu naar de tweede plaats is opgeklommen in de jongste benchmark van de provincies. Ze heeft ook de omgeving van inkoop meegenomen en dat in een uiterst turbulente verandering van álle ondersteuning binnen de provincie, de Organisatie van de Toekomst. Kenmerkend voor Nicole is haar actieve benadering van sleutelfiguren. Met als resultaat dat zij nog enkele maanden heeft meegedraaid in het managementteam van de afdeling Facilitaire Zaken.

Geen kleur teveel, hoor!

Provincie Noord-Brabant

De inkoopdiagnose bij de provincie Noord-Brabant wees uit dat inkoop professioneler kon. De provincie had al wel een "kernteam inkopen" waarin vooral juristen van de diverse directies participeerden. Maar het ontbrak aan een stuwende kracht die de organisatie in beweging kon brengen. Werving van de strategisch inkoper liep na twee rondes op niets uit.

Toen de Provincie Noord-Brabant Nicole Smit van Kleurverschil binnenhaalde, waren de verwachtingen dan ook hoog gespannen.

Anderhalf jaar later, telt de provincie haar zegeningen… de inkoopprocessen zijn beschreven en het inkoopbeleid is door de Directieraad en GS goedgekeurd. In het inkoopbeleid is gekozen voor een gecoördineerde inkooporganisatie met gebruik maken van twee "centrale" inkoopbureau's. Het communicatieplan voor de uitrol van de inkoopprofessionalisering is klaar en de implementatie van de SAP inkoopapplicatie vindt in de tweede helft van 2006 plaats.

Dit alles is gerealiseerd door een grote groep enthousiaste provinciale medewerkers, onder de bezielende leiding van Nicole Smit. Het is háár kracht en gedrevenheid die er toe leidt dat de doelen die zij (in overleg met haar klant) stelt, altijd haalt. Anders dan bij andere, soms slepende, projecten lukt het Nicole om de lijn die ingezet is, vast te houden. Dat maakt het verschil. Kleurverschil in de manier waarop het project gestalte krijgt.

Het enthousiasme waarmee Nicole het professionaliseringsproject heeft opgepakt verraadt haar passie voor het inkoopvak. De passie van Kleurverschil brengt mensen in beweging en straalt energie (kleur) in de organisatie.

Een kleurrijke verademing!

Provincie Utrecht

In een steeds kritischer maatschappij wordt het nog belangrijker om doelmatig, rechtmatig en transparant met belastinggelden om te gaan.

Daarom was er de noodzaak bij de provincie Utrecht haar inkoopfunctie tot een optimum te professionaliseren. Onderdeel daarvan was ook om structureel samenwerking te zoeken met andere randstadprovincies om de inkoopfunctie zo mogelijk in de vorm van een samenwerkingsverband zo efficiënt mogelijk in te kunnen richten. Waren de lijnen uitgezet en een aantal stappen in die richting gezet, tijdgebrek en de behoefte aan een objectieve derde, die deze inkoopfunctie én het samenwerkingsverband gestalte kon geven, noodzaakten om een externe partner in te schakelen.

Kernwoorden voor de selectie van deze partner waren een grote theoretische kennis gepaard aan jarenlange praktijkervaring. En vooral ook de drive om de theorie om te kunnen zetten naar praktijk, in de organisatie te kunnen implementeren en mensen daarvoor te kunnen enthousiasmeren.

In Kleurverschil, in de persoon van Nicole Smit, is deze persoon gevonden. Nicole Smit weet dit veranderingsproces met veel kennis en enthousiasme te leiden en de geplande resultaten ook inderdaad te behalen. Daarbij heeft zij de uitgezette lijn vertaald naar het gewenste "inkoophuis", compleet met strategie en procedures. De beoogde samenwerking is verder gestalte gegeven en mijlpalen in de tijd zijn benoemd. Voor de uitgezette doelen weet zij anderen te enthousiasmeren zodanig dat invulling en resultaten niet alleen op papier maar primair in de praktijk gestalte krijgen.

Kleurverschil, in de persoon van Nicole Smit, is een van die weinige partners die theorie en beleid neer kunnen zetten én deze ook weten om te zetten naar praktijk en realisatie.

Een verfrissend verschil.